Case

Linjeinspeksjon

Who Statnett SF
What Inspeksjon av fjordspenn
Where Møre og Romsdal

Oppdraget

I juni 2016 ble Orbitons beredskapstjeneste kontaktet av Statnett SF. Et fjordspenn i Langfjord trengte øyeblikkelig inspeksjon. Orbiton mobiliserte en av sine RPAS operatører som – grunnet oppdragets viktighet – valgte å benytte seg av et privatfly for å komme fortest mulig til operasjonsområdet nær Molde.

Oppdraget besto av å foreta fjernvisuell inspeksjon av markørene langs høyspentlinjen som krysset Langfjord. Statnett ønsket å vurdere markørens tilstand samt mulig slitasje på selve kabelen. Orbiton introduserte Statnett for en ny og meget effektiv inspeksjonsform ved bruk av droner. Arbeidet på Langfjord ble så vellykket at Statnett valgte å benytte Orbiton og samme arbeidsmetode i flere andre fjordspenn nær Sunndalsøra i løpet av sommeren 2016.

Datainnsamling

PARADIGMESKIFTE

I mange år har Statnett – i likhet med mange andre nettselskaper både i Norge og i utlandet – hatt utfordringer med å finne en tilfredsstillende metode for inspeksjon av lange høyspenn over vann. Fullskala helikoptre har, pga HMS, vist å ha store begrensinger for denne type oppdrag. For å kunne skaffe data av tilfredsstillende kvalitet må sensoren komme ganske nær strømlinjen. Men det må også legges inn en stor sikkerhetsmargin grunnet vind og værforhold, samt elektromagnetiske felt. Dette gjør at bemannede fartøy i praksis må holde lang avstand. Droner er derfor spesielt egnet for denne typen oppdrag, selv om det også er knyttet en del utfordringer til dette, noe som gjør at både utstyr og personell må holde meget høy standard. Avstanden fra piloten til selve dronen – og elektromagnetiske forstyrrelser fra den spennsatte høyspentlinjen – må ikke undervurderes.

Resultater

Dataene ble skaffet med en 24 Mpix sensor med en spesielt skarp 50 mm linse. Resultatet ble data med meget høy detaljgrad. “Dette må være noe for fremtiden”, uttalte Statnetts prosjektleder. “Her kan vi jo se om det er løse bolter, nesten så en kan telle gjengene på boltene.”

Hvert bilde ble gps-tagget og lastet opp til Orbitons proprietære software løsning, Orbiton Unity™. I denne portalen blir den geografiske posisjonen for hvert bilde vist på et interaktiv kart og en detaljert analyse kan foretas ved bruk av forskjellige verktøy.

Orbiton har utarbeidet en egen arbeidsmetode for denne typen oppdrag, der sikkerhet er første-prioritet. Orbiton er sannsynligvis det første selskapet i Norge som benytter en slik arbeidsform med droner for inspeksjon av fjordspenn. Inspeksjon av spennsatte strømlinjer over vann er en meget utfordrende type droneinspeksjon som krever høy grad av synergi og kommunikasjon mellom dronepiloten og sensoroperatøren, samt robuste trenings -og operative rutiner.

Most Recent Projects