Case

Krisehåndtering

Who Statens vegvesen / NVE
What Inspeksjon og geodata ifm brukollaps
Where E18 Vestfold, Holmestrand

Oppdraget

Tirsdag 3. februar, ble Orbiton kontaktet av Statens Vegvesen og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Skjeggestad bru på E18 ved Holmestrand hadde kollapset.

Ingen ble skadet, men pga risiko for videre kollaps, ble et stort område sperret av og ansett som for utrygt til å sende inn bakkemannskap. Orbiton mobiliserte et tomannsteam og fløy et av sine ubemmanede fartøyer for å foreta en detaljert inspeksjon av strukturene. 14 operasjoner ble gjennomført og på rekortid skaffet Orbiton store mengder inspeksjons- og geo-data for videre analyse av Vegvesenets og NVEs ingeniører. Orbitons data ble raskt lastet opp til sentrale servere og brukt på regjeringsnivå i beslutningsprosessen.

Det ble fastslått at brua burde sprenges så raskt som mulig. Orbiton ble bedt av Statens vegvesen om å levere data til geologer og ingeniører så snart den 2700 tonn tunge strukturen ble tatt ned. I tillegg fikk Orbiton i oppdrag å levere infrarød overvåkning av området i forkant av sprengningene. Dermed kunne politi og sikringsmannskap forvisse seg om at ingen uvedkommende befant seg i sikkerhetssonen, et område i 500 meters radius fra sprengningspunktet.

DEM

Datainnsamling

“DRONEDATA VAR EN UVURDELIG HJELP”

I løpet av 36 timer leverte Orbiton inspeksjons- og geodata til geologer og ingeniører i form av elektro-optisk RGB film og video, ortofotoer, digitale høydemodeller, 3D-modeller og valideringsrapporter.

Inspeksjon og geodata levert av Orbiton etter kollapsen av Skjeggestad, bidro til å fastslå at brua burde sprenges så raskt som mulig, for å unngå videre, ukontrollerte kollaps og ras. Dekommisjoneringen skulle utføres med eksplosiver i en kompleks operasjon, som skulle unngå videre utrasing av kvikkleire.

Brodirektøren i Statens vegvesen uttalte at “dronedata var en uvurderlig hjelp” for å kunne ta raske beslutninger i en krisesituasjon.

Resultater

Valideringsrapportene viste at 3D-modellene som ble generert fra luften ved bruk av dronen, hadde en planimetrisk nøyaktighet på 1.5 cm.

Geo-dataen som ble levert av Orbiton ble brukt av både Statens vegvesen og NVE for å ekstrapolere annen informasjon, som var nødvendig for å beregne tilstanden til både bruene og terrenget rundt.

Most Recent Projects