Alle innlegg av Tomas Moss

I god dialog med Samferdselsdepartementet

Tirsdag 11. oktober 2016 var Orbiton invitert av Samferdselsdepartmentet for å drøfte fremtidens droneindustri. Tilstede var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og i tillegg representanter fra bl.a UAS Norway, Avinor, Datatilsynet, Forsvarsdepartementet, Luftfartstilsynet og Luftforsvaret. I sin presentasjon understreket Orbiton viktigheten av at regelverket må følge – og også åpne for utvikling i – industrien. Det ble også lagt vekt på nødvendigheten av bestillerkompetansense i statlig etater. Samferdelsdepartementet innså viktigheten av en kompetanseheving i statlige organisasjoner og åpnet for etablering av en tverfaglig gruppe for å oppnå dette målet. Ketil Solvik-Olsen mente Norge burde være et foregangsland når det gjelder droneteknologi og at norsk kunnskap i dette feltet må kunne eksporteres og bli representert på global basis. Etter presentasjonen fikk samferdelsministeren og hans følge et innblikk i hva slags data og informasjon som kan skaffes ved hjelp av droner. Solvik-Olsen og Orbitons teknisk direktør, Gonzalo Figueroa drøftet den samfunnsnyttige verdien av droneteknologi. Til slutt demonstrerte Orbitons sjefpilot Kim André Marthinsen egenskapene til en av selskapets dronesystemer. Tilstede var NRK, Aftenposten, Dagens Næringsliv og andre representanter fra media. Orbiton setter pris på muligheten til å være med på å sette dagsorden for departementenes arbeid på dronefeltet.

Framework agreement with Lemminkäinen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Following a competitive tender held in the summer of 2016, Lemminkäinen Norway has selected Orbiton AS as its partner for measuring stock volume using drones.

Lemminkäinen Norway is one of the leading suppliers of asphalt, crushed stone, gravel and construction work. Lemminkäinen Norway has 550 employees and is present throughout the country. The company delivers high quality products and services to public and private clients in infrastructure and construction.

The framework agreement with Orbiton includes measuring inventories of Lemminkäinen quarries, as well as various surveying operations across the country. For this, Orbiton developed a streamlined methodology that involves drone-based photogrammetry, automatic data processing and object recognition – in addition to a cloud-based portal for data delivery and analysis.

We look forward to starting this project, strengthening our relationship with Lemminkäinen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Rammeavtale med Lemminkäinen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Etter en tilbudskonkurranse holdt sommeren 2016 har Lemminkäinen Norge valgt Orbiton AS som sin samarbeidspartner for oppmåling av lagervolum ved bruk av droner.

Lemminkäinen Norge er en av landets ledende leverandører av asfalt, pukk, grus og anleggsarbeid. Lemminkäinen Norge har 550 medarbeidere og er tilstede over hele landet. Selskapet leverer produkter og tjenester av høy kvalitet til offentlige og private kunder innen infrastruktur, bygg og anlegg.

Rammeavtalen med Orbiton gjelder oppmåling av lagerbeholdning på Lemminkäinens steinbrudd, samt diverse oppmålingsoppdrag over hele landet. Til dette har Orbiton utviklet en strømlinjeformet arbeidsmetode som innebærer drone-basert fotogrammetri, automatisk dataprosessering og objekt- gjenkjenning – i tillegg til en skybasert portal for datalevering og analyse.

Vi ser frem til prosjektet, og til å styrke samarbeidet med Lemminkäinen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Orbiton presents algorithm for automatic rust detection

On April 13th Orbiton – in collaboration with the technology company Broentech – launched the results of their feasibility study for the development of an algorithm that automatically detects rust in pixel based data. The algorithm is based on artificial intelligence, computer vision and deep learning – all of which are advanced computer processes. The results show that a computer can be trained to automatically detect rust in pictures. Orbiton and Broentech is now focusing on the development of a commercial product based on this algorithm.

One of the drawbacks of traditional inspection methods in the industry and infrastructure fields is that inspection data (eg. images) is reviewed and interpreted by humans. This is a time consuming process, which is also subjected to a inspector’s subjective interpretation. The solution Orbiton and Broentech presents,  enables fast processing of thousands of images based on objective, pre-defined criteria. The algorithm will be used in conjunction with Orbiton’s drone based inspection of metal structures.

The project was financed by Innovation Norway and NCE MNT (Norwegian Centre of Expertise for Micro- and Nanotechnology), where Orbiton is a member, and is part of the companies’ R&D efforts. The results will be presented by Broentech in this year’s «International Conference on Artificial Intelligence and Applications» (AIAP) in Vienna, on the 21st-22nd of May.

The presentation in its entirety can be viewed here: https://www.youtube.com/watch?v=iYsSmnma8jA

Orbiton lanserer algoritme for automatisk rust-deteksjon

13. april lanserte Orbiton – i samarbeid med teknologiselskapet Broentech – resultatene av deres feasibility study for utvikling av en algoritme som automatisk oppdager rust i pikselbasert data. Algoritmen tar utgangspunkt i artificial intelligence, computer vision og deep learning – som alle er avanserte dataprosesser. Resultatene viser at en datamaskin kan læres opp til automatisk å oppdage rust i bilder. Orbiton og Broentech satser nå fullt på utviklingen av et kommersielt produkt basert på denne algoritmen.

En av ulempene med tradisjonelle inspeksjonsmetoder innen industri og infrastruktur er at inspeksjonsdata (f.eks. bilder) må vurderes og tolkes av mennesker. Dette kan være en tidkrevende prosess, som i tillegg er utsatt for et menneskes subjektive vurdering. Orbiton og Broentechs løsning gjør det mulig å rask prosessere tusenvis av bilder basert på objektive, forhåndsdefinerte kriterier.  Algoritmen skal brukes i forbindelse med Orbitons dronebaserte inspeksjonsarbeid av metallstrukturer.

Prosjektet ble finansiert ved hjelp av Innovasjon Norge og NCE MNT (Norwegian Centre of Expertise for Micro- and Nano Technology) som Orbiton er medlem av, og er en del av selskapenes R&D-satsing. Resultatene presenteres av Broentech i årets “International Conference on Artificial Intelligence and Applications” (AIAP) i Vienna, 21-22 mai.

Presentasjonen i sin helhet kan sees her: https://www.youtube.com/watch?v=iYsSmnma8jA

Orbiton presents an immediate response vehicle

During week 9, Orbiton’s immediate response vehicle was tested in the field in Oppland, Norway.

Those of our customers who have already made use of Orbiton’s emergency services, know that we are available around the clock. But since the end of 2015 we have worked to expand this concept by developing this stand-by vehicle and by reinforcing existing procedures.

Our own technical staff, led by Kim André Marthinsen, re-built a mass-produced car to become a mobile command center. The car is ready to scramble at any time, and can operate without support from third parties. The response vehicle allows drone operators to operate independently and deliver data directly to customers, no matter where the team is located.

The car has a wide range of readily available communication systems: 4G, NMT, VHF and KA-band satellite. It also contains two workstations, several large screens and a powerful data-processing unit. Redundant power supply solutions, both for 12V and 230V, as well as a massive battery bank, means that we are independent of external power sources and that we can be «off grid» for several days. The vehicle has advanced climate control equipment for use in both summer and winter conditions, making the car a very comfortable mobile office. It’s also fitted with safety equipment, first aid supplies, internet, telephone and radio. One of Orbiton’s drone systems is integrated into the car, for rapid deployment. There is also room for more drone systems if necessary. In short: with this car, Orbiton is always ready for action!

 

collage

Orbiton lanserer beredskaps- og utrykningsbil

I uke 9 ble Orbitons beredskap- og utrykningsbil testet ute i feltet på oppdrag i Oppland.

De av våre kunder som allerede har benyttet seg av Orbitons utrykningstjenester, vet at vi er tilgjengelige døgnet rundt. Men siden slutten av 2015 har vi jobbet med å utvide dette konseptet ved å utvikle Orbitons beredskapsbil, samt å forsterke eksisterende prosedyrer.

Vår eget tekniske personell, ledet av Kim André Marthinsen, har bygd om en serieprodusert bil til en kommandosentral. Bilen er klar til å rykke ut til enhver tid, og kan operere uten støtte fra tredjepart. Beredskapsbilen gjør at droneoperatørene kan operere selvstendig og levere data direkte til kundene, uansett hvor teamet befinner seg.

Bilen har en rekke fastmonterte kommunikasjonsløsninger: 4G, NMT, VHF og KA-band satellitt. Den inneholder også to arbeidsstasjoner, flere storskjermer og en kraftig dataprosesserings-enhet. Redundante strømforsyningsløsninger, for både 12V og 230V, og en massiv batteribank, gjør at vi er uavhengige av eksterne strømkilder og at vi kan være «off grid» i flere dager. Beredskapsbilen har et avansert klimakontroll-anlegg for bruk både sommer og vinter, noe som gjør bilen til et svært behagelig mobilt kontor. Beredskapsbilen har påmontert sikkerhetsutstyr, førstehjelp, aggregat, internett, telefon og radio. Et av Orbitons drone-systemer er integrert i bilen for raskt å kunne tas i bruk. Det er også plass til flere drone-systemer om nødvendig. Kort sagt: med denne bilen er Orbiton alltid klar til innsats!

 

collage

Orbiton chosen by NPRA and NTNU

In a supplier competition Orbiton was chosen by the Norwegian Public Roads Administration and the Norwegian University of Science and Technology to demonstrate its technology for monitoring avalanche-prone roads. Orbiton will be conducting drone operations from Bjorli airport in Oppland County on March 1st-3rd. For this mission, Orbiton will use an advanced «fixed wing» drone with long range and flight time, in addition to many high-tech features. This drone aircraft has been used by research institutions in both the Arctic and the Antarctic, as well as by NATO forces. It will be the first time this system is operating in Norway.

Orbiton valgt av Statens vegvesen og NTNU

Etter en leverandør-konkurranse ble Orbiton valgt av Statens vegvesen og NTNU for å demonstrere selskapets teknologi for overvåking av skredutsatte veistrekninger.  I den anledning skal Orbiton foreta droneoperasjoner fra Bjorli flyplass i Oppland fylke i perioden 1.-3. mars. Til dette oppdraget skal Orbiton benytte en avansert «fixed wing»-drone med lang rekkevidde og flytid, i tillegg til mange høyteknologiske finesser.  Dette drone-flyet har blant annet blitt brukt av forskningsinstitusjoner både i Arktisk og i Antarktis, samt av NATO-styrker. Det blir første gang denne dronen opererer i Norge.